REGULAMIN STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „Fly Studio”

 

 • 1
 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym „Fly Studio” jest firma Fly Studio  w niniejszym Regulaminie zwany dalej jako Wynajmujący „Fly Studio”.
 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 • 2
 1. Przedmiotem usługi jest wynajem studia fotograficznego wraz z dostępnym sprzętem określonym w zakładce strony internetowej „WYPOSAŻENIE”. Studio fotograficzne może być wynajmowany również do innych celów takich jak warsztaty, szkolenia, spotkania, plany filmowe i inne ustalone indywidualnie.
 2. Wyposażenia studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Sprzęt Fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) nie wchodzący w zakres podstawowego wyposażenia studia może zostać wynajęte na życzenie Najemcy, po uzyskaniu zgody Wynajmującego za odrębnym wynagrodzeniem.
 • 3
 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.
 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 3. Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
 4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 5. Zabrania się przede wszystkim:
 6. a) niszczenia tła (przebijanie, brudzenie, zalewanie).
 7. b) wbijania w ściany gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących
 8. c) używanie w studio materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary
 9. d) używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy
 10. e) Wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie studia poza jego obręb
 11. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, stanowisko do wizażu) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów

ewentualnego sprzątania studia w wysokości 50 zł netto.

 1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 2. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i narkotyków.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w świetle polskiego prawa.
 • 4
 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.flystudio.com.pl Wszystkie wartości podane w Cenniku są cenami brutto.
 2. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina (60-dziesiąt minut).
 3. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umową wynajęcia) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego

uczestnika sesji.

 1. Odwołanie rezerwacji na dzień przed sesją wiąże się z zapłatą 50% ceny.
 2. Odwołanie rezerwacji w dniu sesji wiąże się z zapłatą 100% ceny.
 3. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego zabrudzenia lub zniszczenia) tła lub teł , liczone jako iloczyn długości części zabrudzonej i ceny nabycia tła
 4. Reklamacje klientów rozpatrywane będą w ciagu 5 dni roboczych.
 • 5
 1. Rezerwacji studia można dokonać poprzez system rezerwacji na stronie internetowej www.flystudio.com.pl
 2. Rezerwacja będzie potwierdzona na adres e-mail wskazany przez Najemcę
 3. O anulowanie rezerwacji lub zmianie terminu można dokonać w systemie rezerwacji na stronie www.flystudio.com.pl
 • 6
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2021 roku i stanowi integralną część umowy najmu studia fotograficznego
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę pocztą elektroniczna na adres e-mail podany w umowie najmu.